لیست اولیه ثبت نام سفر کربلا – عرفه 1401

با سلام حدمت همراهان گرامی لیست اولیه ثبت نام سفر کربلا مربوط به عرفه 1401 به شرح زیر اعلام میگردد.

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1الهامابراهیمیمحمدرضا
2بشریحسینجانیعلی
3حانیهفخریحسین
4حدیثهمحمدیمرتضی
5راضیهشیریمصطفی
6ریحانهابراهیمی بعدسید محمد
7زهرازارع ده ابادیمحمدعلی
8زهرازارع زادهامیر
9زهراقدیمیحمید
10زهرهامام بخش مظفریعلی
11زینبسروی طرقیمحمد
12زینبنبی زادهمرتضی
13ساجدهعنابستانیعلی اصغر
14سمیهپورمحمودابادیعلی اصغر
15طهوراجمشیدیصید جعفر
16عاطفهنجفیماشاالله
17عطیهاعظمجمال
18فاطمهامیدیعلی
19فاطمهبختیاریمسعود
20فاطمهبی بی جانیعلی
21فاطمهحیدریایرج
22فاطمهسیاربهروز
23فاطمهمهرابیابوالفضل
24فاطمهمومن زادمحمدعلی
25فاطمهنوریغلامعلی
26فاطمه زهراشهرابی فراهانیمحمدرضا
27فایزهکربلاییجواد
28فائزهاسماعیلیجمشید
29فائزهصابریونحسن
30مائدهخوش قامتعلی
31محدثهزارعبهروز
32مریمآقایی دیزجیخلیل
33مطهرهشاهبیکیحسین
34منصورهجاویدکریم
35مهدیهحبیب اله زرگرمحمد
36نجمه ساداتآقامیریسید مصطفی
37نگین ساداتطباطبایی زادهسید جواد
38یاسمینسواریمحمد
39یگانهطاهریذبیح اله
40فاطمهوریانیمحسن

تماس با ما

آدرس :

کد پستی :

شماره تماس : 02126304095

شماره همراه : 09912901022

ایمیل : info@karbalasalam.com

شبکه های اجتماعی